Shinigami Names : 1000+ Best Names Collection Of Shinigami

Shinigami are basically popular Japanese religion and culture. They trust that Shinigami are supernatural spirits who invite humans towards death. Shinigami looks like humans but they have various spiritual powers. If you are searching for some unique and famous Shinigami Names then you are in a right place.

Since Shinigami are popular in Japanese culture so, the collection of names which we provided here is all influenced by Japanese names. Hope you will enjoy this collection of names. So without wasting your precious time let’s check this out.

Male Shinigami Names :

 • Narikiba Sekado
 • Mimoda Busetsu
 • Isumi Baibumi
 • Hyode Hokusho
 • Hamayumi Giroji
 • Uchizaki Jokuchu
 • Okizaka Kyuhiko
 • Sakahara Itaro
 • Suji Funji
 • Magoyama Nichemon
 • Gyorino Hyoroji
 • Kajodama Wayaki
 • Enaraku Heikin
 • Tamiya Kugobei
 • Saiochi Tontaro
 • Nagarada Gohira
 • Tsuborame Baitane
 • Ietara Ryotaru
 • Matsunyo Mimitsu
 • Ikesumi Sukira
 • Madakibe Ojuro
 • Sasarigae Watsuna
 • Domadani Hanko
 • Ichibara Misetsu
 • Naisato Heihide
 • Kisakuda Nozuma
 • Serada Eihito
 • Ayasato Sanjiro
 • Tanisumi Gokichi
 • Furumaki Konji
 • Kawamano Hosuki
 • Ogikiri Mota
 • Hibata Yotsugu
 • Ayusumi Chinko
 • Yumadani Ietane
 • Masusube Kyushige
 • Katafune Shuro
 • Aramaru Gazuma
 • Kyokuda Nakan
 • Hirorashi Mitari
 • Aimori Ryohiro
 • Shisato Wamatsu
 • Saimoda Takao
 • Karaku Kesu
 • Rorigae Suhira
 • Uchimori Hisu
 • Okibata Iekudo
 • Yashima Daizuka
 • Hikimoda Suzushi
 • Iewa Hatoki
 • Subara Goru
 • Suki Kusho
 • Yasunyo Yasato
 • Okikida Gisoshi
 • Hikiyama Inoru
 • Gohara Ryukin
 • Kusasumi Yutsune
 • Tsubojishi Mosamu
 • Enjikura Bodeki
 • Uchidani Naomasu
 • Miraku Bedo
 • Tsushimo Misu
 • Senose Munshiro
 • Matsumura Keburu
 • Fukuse Bujuro
 • Naritoya Heitsuyo
 • Kennyo Ritsumi
 • Moridani Sotsune
 • Okuda Teikira
 • Tsubozaka Ryuyuki
 • Ichikaga Mujiro
 • Ikeyama Wachizo
 • Magosube Shuzumo
 • Enada Nitomo
 • Onarada Baiburu
 • Hitsukiba Tachemon
 • Tsubosari Kihira
 • Ayamiya Mitoku
 • Kusarino Mayaki
 • Shuchi Muki
 • Konumoto Kyurei
 • Magoyama Gozumo
 • Harushido Tsumasu
 • Yusumi Tesho
 • Eika Suchiyo
 • Irashi Senari
 • Hyosari Sozuki
 • Magosagi Kyushiko
 • Sakashita Mahira
 • Wakapachi Momio
 • Shuyosu Gechizo
 • Kahoshi Futsune
 • Nimano Teizumo
 • Ukisumi Nishashi
 • Kichi Motsugu
 • Seshido Gechizo
 • Hiroshimo Iesho
 • Aihoshi Hoshiro
 • Isakushi Tsutoki
 • Ayamura Eiro
 • Yasusu Boru
 • Takayosu Gojio
 • Onano Shiyasu
 • Sakarino Ryushushu
 • Kurosube Juzuki
 • Nagakagi Keiroshi
 • Akurada Madeki
 • Saiokura Ashige
 • Kuruhana Tsutora
 • Ichitsami Nanoye
 • Kimoda Hikazu
 • Saeji Katsugu
 • Katakushi Gezane
 • Komasari Hokao
 • Kajokiba Keita
 • Ichida Gizo
 • Aihara Shujio
 • Yafune Keikushi
 • Umeba Naotaro
 • Madariuchi Akan
 • Iematsu Keko
 • Omoto Muyori
 • Aotoya Gachemon
 • Aosagi Motane
 • Umeshima Mukaru
 • Kotsukaga Gidayu
 • Hamazumi Iebumi
 • Kusagawa Tokado
 • Hinadama Narei
 • Ayasumi Yayaki
 • Okimoto Ridayu
 • Narizato Eizane
 • Tsukatsu Tankei
 • Tarai Gejio
 • Ogayashi Toki
 • Akurai Saharu
 • Rokagi Baimune
 • Kyozawa Shijiro
 • Eimoda Eikuni
 • Saibata Kyuro
 • Ukino Tanori
 • Ikkanji Bezushi
 • Hyobune Hyowane
 • Yahana Baikira
 • Ogamaru Tejuro
 • Harubaki Nokio
 • Ukidama Nazuki
 • Kiri Hyosashi
 • Sasatsu Wamori
 • Tahana Kokuzo
 • Togayashi Igoro
 • Kurokushi Shokushi
 • Deno Gimichi
 • Magobune Himaro
 • Sakanagi Makichi
 • Okibishi Wakudo
 • Kuchimiya Isake
 • Umezuke Keimane
 • Aitoya Jumoto
 • Kuronose Iekumi
 • Konumiya Dataka
 • Ukino Beshashi
 • Ogidama Mamei
 • Enjishimo Mukio
 • Kuchiji Seiji
 • Sumadani Tsuzo
 • Hitsude Teisuki
 • Morikida Harei
 • Nishita Nichiyo
 • Miraku Ryunpaku
 • Sasayosu Harei
 • Araba Modeki
 • Iwa Sekusai
 • Narisube Uhiro
 • Ayuzawa Nozuka
 • Kihana Ryonoto
 • Saeraishi Daburo
 • Saiojima Sutsuta
 • Hamaba Inoye
 • Aihoshi Kehira
 • Rokida Jozuko
 • Aramaki Takazu
 • Kimaru Hashi
 • Narinose Getomo
 • Saiozawa Naharu
 • Mirino Rokusho
 • Nimaru Tokaru
 • Yasagi Hisuki
 • Madachi Gamio
 • Matsuse Ufumi
 • Hyunkai Nata
 • Nainose Ronabu
 • Kuchikaga Yunoto
 • Dofune Musaku
 • Akubata Jukudo
 • Hyoyosu Satoki
 • Saidama Tashashi
 • Toshido Nokuni
 • Rotake Kashige
 • Unokida Kitoku
 • Magoyumi Ikaru
 • Hinasagi Iekoto
 • Tsubokiri Naomio
 • Okizaka Munkei
 • Goyama Gahari
 • Ikesube Tanshiro
 • Tamaya Riko
 • Kawamaru Heifu
 • Hamade Chinori
 • Tamaya Riko
 • Ichimaya Hosami
 • Ukiraishi Rikumi
 • Wakakagi Chisoshi
 • Unowa Tanshiro
 • Magomatsu Hiyasu
 • Akukuda Jozane
 • Enjigaya Ginaga
 • Eibara Keko
 • Arazawa Naohiro
 • Horirigae Katada
 • Sakabira Nokazu
 • Oshima Ritane
 • Kennagi Ryutora
 • Saidachi Shokio
 • Kyodani Sekusai
 • Hirohara Kuko
 • Ikkakibe Hotoshi
 • Kiragi Baitaka
 • Kenzumi Shisu
 • Uayosu Naotane
 • Tsusube Ryozuki
 • Takajishi Shorei
 • Kirada Soharu
 • Aoshige Kichemon
 • Masutsami Kyunori
 • Hidemoda Boji
 • Kurukuda Hyosaku
 • Ayude Ryozuma
 • Kawanagi Mataru
 • Erenose Joyuki
 • Narise Keichi

Female Shinigami Names :

 • Hirashi Haisamu
 • Hitsuno Behomi
 • Shusaki Serimi
 • Onatsu Habari
 • Magotara Hicho
 • Rohoshi Naruka
 • Tsuraishi Natomi
 • Kajomori Kichiko
 • Wakabata Temari
 • Kawariuchi Aizue
 • Iwakiba Miyuri
 • Fukusagi Furisu
 • Kayosu Sairiko
 • Saezato Maezusa
 • Takasagi Hatsumi
 • Shibata Kaesuka
 • Onose Eikyo
 • Magokura Mutako
 • Furusube Uneko
 • Rosato Nisuki
 • Eibishi Mukina
 • Yasutani Chimi
 • Uchirai Izami
 • Ogashido Sunu
 • Mifune Hihomi
 • Madaki Eitsu
 • Nagazaka Tsujiko
 • Tsukaga Mumika
 • Sasabishi Reisamu
 • Kawabaki Furuka
 • Hyumatsu Sesako
 • Matsudama Kuho
 • Isapachi Betsu
 • Kuchikuda Korante
 • Subune Yaerize
 • Kurodachi Tafuyu
 • Aodo Ehomi
 • Konushita Sanoka
 • Hitsumatsu Runeko
 • Mirame Harisu
 • Ayukiri Benuye
 • Ayamura Noroshi
 • Ichiji Hichiko
 • Hirosari Naka
 • Unosumi Semina
 • Kiosu Kikuko
 • Ogatani Reisako
 • Gomano Kunoka
 • Iemiya Seyano
 • Masuno Memiki
 • Ichifune Shirumi
 • Furukibe Hogusa
 • Kotsugai Chichi
 • Magomoda Rizue
 • Sasasaki Yucho
 • Nainose Sasano
 • Tsukarame Muzusa
 • Kiomoto Sairi
 • Ikemaru Susako
 • Furunagi Nihori
 • Ikkada Ainoka
 • Rokiri Chichiko
 • Kurobune Yaekami
 • Matsukaga Reirari
 • Shirino Sekira
 • Wakazaka Yaekuma
 • Tamoda Chimina
 • Iwabishi Kokoto
 • Misumi Yatsuko
 • Hamazato Iyumi
 • Isayumi Reiriko
 • Gomaki Etose
 • Furusada Meyuri
 • Tayoshi Koneka
 • Kisamiya Rosano
 • Kotsushima Tanoue
 • Kenzumi Raitoshi
 • Matsujima Chineka
 • Hamaki Miki
 • Kuchinyo Hizue
 • Uramano Sumiya
 • Oshiki Hinako
 • Moriraishi Kiyuko
 • Saetoya Ukaze
 • Uchibata Kasano
 • Harugaya Taru
 • Mimori Moniko
 • Kuchizuke Kaera
 • Kyozaki Irisa
 • Sainuma Tekami
 • Kusagaya Ninu
 • Kataraishi Sarimi
 • Uabune Haifumi
 • Tatara Mina
 • Enanyo Hairime
 • Umeyosu Muno
 • Unomaru Saineko
 • Kurubara Tsutsuyo
 • Akuraku Tesaki
 • Arakuda Mizuru
 • Ogako Saifumi
 • Takashita Onomi
 • Furutani Romiko
 • Miragi Semiri
 • Yamori Mizuko
 • Kyomura Manoue
 • Tano Ritoshi
 • Naganose Isahi
 • Karagi Sesaji
 • Unoyumi Ukiko
 • Hikihana Eiyume
 • Iemura Kotsuko
 • Yarino Marisu
 • Ayado Ayuko
 • Saihara Shinako
 • Oshisato Mozuko
 • Kuchisumi Washiko
 • Airada Nikina
 • Kajomaya Tsusato
 • Komashido Koru
 • Konkai Kamina
 • Masabara Yaechiko
 • Shutsami Reirisu
 • Ikkasato Mamaya
 • Sasagawa Shihiro
 • Hikisube Nakyo
 • Kataraishi Makari
 • Okiyumi Sukichi
 • Madabune Yaesumi
 • Amado Gemiho
 • Sasashita Saijiko
 • Enjitoya Shimiko
 • Madakaga Tanu
 • Chiriuchi Yuromi
 • Hirorigae Nomeka
 • Urahoshi Chiroe
 • Demaki Naosaji
 • Nimoto Rinomi
 • Togazato Iyame
 • Yutara Romina
 • Matsubaki Nonami
 • Konumatsu Ukio
 • Iwamano Funako
 • Shishimo Hochiho
 • Sasankai Erisa
 • Fukuwa Hiyako
 • Komakaga Hafumi
 • Ikesube Sudeko
 • Narimoto Kaesono
 • Tsurigae Kumeko
 • Hamahoshi Tesako
 • Harumiya Maetsuyo
 • Saiotsuchi Rainako
 • Komashi Hisaki
 • Shimadani Mecho
 • Konuzaka Aisuzu
 • Aokura Nisono
 • Kisabara Yaetsuka
 • Amazawa Okage
 • Oshiriuchi Senami
 • Sasakagi Funoue
 • Ayanagi Naonuye
 • Madatsami Yutsuyo
 • Amamatsu Naruko
 • Gyoshido Suroko
 • Hiderino Tsukiko
 • Uchimoda Hotsuka
 • Hinatsuchi Bemeka
 • Abasagi Naose
 • Hikinkai Jokaru
 • Masudama Mukuma
 • Uchimadani Nozumi
 • Kiki Tsuzusa
 • Iemaki Rukiko
 • Umeyumi Mikira
 • Haruki Matsuka
 • Magorame Terea
 • Morikura Eidoka
 • Ogiraku Raitako
 • Kenpachi Meroe
 • Sakazawa Jokuko
 • Akuriuchi Aisamu
 • Enasagi Mikira
 • Ikkarai Saihoko
 • Yasutsuchi Funa
 • Tofune Maenuye
 • Onase Nazumi
 • Unoshima Sami
 • Rodo Yokiko
 • Kajori Chizue
 • Goraishi Gekio
 • Hinarame Hayuka
 • Kawasaki Kikuko
 • Hinazumi Irino
 • Oshiyoshi Saitaba
 • Madasada Esumi
 • Kawayama Haihori
 • Kenkida Naozuki
 • Harugaya Kirako
 • Enjisube Yozu
 • Matsurashi Raikami
 • Madasaki Sariko
 • Fukusu Naofumi
 • Hidenagi Maerea
 • Doki Eigino
 • Wakayoshi Korime
 • Tanitsami Kaeyuka
 • Isayumi Raicho
 • Misada Sesano
 • Saikibe Nakina
 • Ieriuchi Tonomi
 • Chizaka Chimari
 • Saidachi Sesono
 • Naririuchi Matomi
 • Umedachi Kamina
 • Kazawa Naroko
 • Uanji Seyuko
 • Hinasari Eikio
 • Mifune Rirante
 • Korame Yuruka
 • Aino Haigusa
 • Toriuchi Homiho
 • Setake Saizusa
 • Shusari Satomo
 • Tsunuma Nitsue
 • Kotsuzumi Setaru
 • Furutsami Kamiki
 • Ikezuke Reira
 • Masumatsu Gekage
 • Dohoshi Ekina
 • Toda Warimi
 • Harude Murari
 • Gobaki Noyuka
 • Ababata Unoka
 • Kisatsu Agusa
 • Isasumi Rinomi
 • Ukinagi Aimeka
 • Harude Murari
 • Harude Murari
 • Kiogawa Mitsu
 • Kajotsami Sezuko
 • Enjiyumi Mokuko
 • Kenriuchi Kaemaya
 • Unobaki Aibari
 • Hyode Shitomo

Cool Shinigami Names :

 • Takasaki Anaga
 • Kajokaga Tehari
 • Fukumaya Damiaki
 • Hidezawa Gonjiro
 • Sumaru Kashi
 • Ichitake Morui
 • Fukuka Yubari
 • Migawa Toki
 • Enano Tosuzu
 • Sakaraku Hyowane
 • Gobaki Ruchiko
 • Kuromano Bukusai
 • Wakapachi Kirisa
 • Migawa Toki
 • Umesato Gakoto
 • Hidezawa Gonjiro
 • Taniyama Suzami
 • Samaru Kashi
 • Masurigae Eimiya
 • Kawasada Tsuchiyo
 • Unotsami Nanzo
 • Kotsurada Heitaka
 • Deshima Mekichi
 • Sairame Kikyo
 • Ochi Yumiaki
 • Ichijishi Riyoshi
 • Einuma Sezuki

Conclusion :

Hope you guys have enjoyed this post. Submit a comment of your query and reading experience with all of us. Stay connected with us for more names collections. If you want any other collection, let us know by putting your comment. If you like this post connect with us to get more exciting articles and share our website with your friends. Ok, then that is it for today, stay always happy and have a good day.

You Can Also Read :

Leave a Comment